JPP, Zimska služba

U djelatnosti uređenja i čišćenja javno prometnih površina, Niskogradnja d.o.o., kao gradska tvrtka, obavlja čišćenje ulica i trgova, te održava i uređuje zelene površine na području grada Pregrade. Od 30.12.2014. godine na temelju sklopljenog Ugovora s gradom Pregrada o obavljanju komunalne djelatnosti čišćenja snijega na području Grada Pregrade, Niskogradnja d.o.o. obavlja i djelatnosti zimske službe. Komunalna djelatnost čišćenja snijega se obavlja sukladno Odluci o komunalnom redu Grada Pregrade, Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Pregrade, te Operativnim planom zimske službe prema spisku prioriteta ulica i nerazvrstanih cesta.


DOKUMENTI:

2022. GODINA


2021. GODINA


2020. GODINA


2019. GODINA


2018. GODINA


2017. GODINA