Priopćenje Uprave – povećanje grobne naknade

Novosti

Temeljem upita građana vezanih uz povećanje grobne naknade, Uprava Niskogradnje d.o.o. izdaje priopćenje:

2018. godine donesen je novi Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18,110/18), a Grad Pregrada je, primjenjujući Zakon, Odlukom o komunalnim djelatnostima na području grada Pregrade trgovačkom društvu Niskogradnji d.o.o. povjerio obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti i uslužnih komunalnih djelatnosti: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje javnih zelenih površina, održavanje građevina uređaja i predmeta javne namjene, održavanje groblja, održavanje čistoće javnih površina, usluge ukopa pokojnika unutar groblja i obavljanje dimnjačarskih poslova.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. Za navedeno korisnici plaćaju grobnu naknadu na godišnjoj razini, ovisno o broju grobnih mjesta koja su im na raspolaganju za korištenje (neovisno o osnovi stjecanja – nasljeđivanje, ustupanje ili kupnja).

Prema Zakonu, komunalne djelatnosti ne obavljaju se radi stjecanja dobiti, već radi osiguravanja isporuke komunalnih usluga korisnicima prema načelima komunalnog gospodarstva propisanim predmetnim Zakonom. Cijene komunalnih usluga moraju se utvrditi tako da osiguravaju postupnost povrata troškova obavljanja komunalnih djelatnosti, s tim da obavljanje komunalnih djelatnosti bude financijski i ekonomski održivo, a komunalne usluge se financiraju isključivo iz obavljanja same djelatnosti.

Činjenica je da se grobna naknada koja se plaćala za groblja pod upravom Niskogradnje nije mijenjala preko 15 godina, osim korekcije za različite stope PDV-a tijekom godina. Rast troškova, znatno povećani obim poslova, odvoz smeća, povećanje groblja u broju grobnih mjesta, a time i površine za održavanje te izričita odredba zakonodavca da to održavanje mora biti financijski samodostatno tj. da se obavljanje djelatnosti financira isključivo iz cijene komunalne usluge, posljedično su rezultirali u rastu cijene grobne naknade.