Obavijesti i profil Naručitelja

PROFIL NARUČITELJA

PODACI O NARUČITELJU:

Naziv: NISKOGRADNJA d.o.o., za stambeno-komunalne djelatnosti
Sjedište: Stjepana Radića 17, 49 218 Pregrada
OIB: 23210692018
Telefon: +385 49 376 126
Telefaks: +385 49 377 447
URL: https://www.niskogradnjapregrada.hr

→IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

OBAVIJEST

Temeljem članka 80. stavka 2., točke 2., Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Niskogradnja d.o.o., S. Radića 17, Pregrada, OIB 23210692018, kao naručitelj u postupcima javne nabave, ne smije sklapati ugovore sa sljedećim gospodarskim subjektom (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):

  • Hotel Dvorac Bežanec d.o.o., Valentinovo 55, 49218 Pregrada, OIB 85364460563

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA SE NE SMIJU SKLAPATI UGOVORI O JAVNOJ NABAVI


→PLAN NABAVE

Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti na internetskim stranicama.


→PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Niskogradnja d.o.o., temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.


→REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) naručitelj je obvezan ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene naručitelj je obvezan objaviti na internetskim stranicama.


→JEDNOSTAVNA NABAVA

Pravilnikom o jednostavnoj nabavi propisan je način provedbe postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna.

Temeljem članka 12. stavak 1. točka 1. ZJN 2016, ZJN 2016 ne primjenjuje se na nabavu:
a) robe i usluga te provedbu projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna
b) radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna

Temeljem članka 15. stavak 2. ZJN 2016 pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Temeljem stavka 3. istog članka naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.


KORISNE POVEZNICE: