Uprava i Nadzorni odbor

Upravu Društva čini jedan direktor. Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova od kojih 4 člana imenuje Gradonačelnik Grada Pregrade, a jednog člana imenuje Radničko vijeće kao predstavnika radnika.


Od osnivanja Društva 1965. godine direktori društva bili su:

 • Krušlin Vjekoslav od 1965.-1970. godine
 • Šurbek Vinko
 • Čulig Željko
 • Tudjina Stjepan
 • Šurbek Vlado predsjednik uprave i Jazbec Zvonko član uprave do 1999. godine
 • Irena Krsnik  dipl. oec., iz Pregrade od 1999. godine do 2010.
 • Julije Fišter dipl. oec., v.d. od 2010. do 2011.
 • Zlatko Kantoci dipl. oec., od 2011. do 2018.
 • Anica Krušlin, oec., od 2018. do 2019.
 • Marijan Peer, ing. građ., od 2019.

Nadzorni odbor čine:

 1. Davorin Drenški – predsjednik
 2. Davorka Filipčić – zamjenica predsjednika
 3. Josip Krog – član
 4. Gordana Križanec Ružić – član
 5. Stjepan Špiljak – član, predstavnik radnika

→SJEDNICE NADZORNOG ODBORA