Niskogradnja d.o.o. ulaže u novu opremu za zaštitu okoliša u kamenolomu

Novosti

Niskogradnja d.o.o. kao koncesionar eksploatacijskog polja u kamenolomu „Pregrada II“ izvodi radove na eksploatacijskom polju Pregrada II na temelju Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacijskom polju „Pregrada II“, sukladno odredbama Zakona o rudarstvu.

Kao i mnogi drugi izvođači radova na otvorenim kopovima, Niskogradnja d.o.o. suočena je sa emisijom čestica prašina, koja se događa za suhih atmosferskih uvjeta ili pojave vjetra, kao i u proizvodnim procesima, utovaru, kod rada drobilica, i tijekom prolaska materijala po transportnim trakama.

Kako bi se emisija čestica prašine iz kamenoloma svela na najmanju moguću mjeru, Niskogradnja d.o.o. započela je s uvođenjem novih tehnologija kontrole emisije čestica prašine. Jedne od njih su kontroleri prašine, uređaji koji rade na principu disperzije fine vodene magle koja se u zraku veže na čestice prašine kako bi ih učinile težima i spustile ih na zemlju, čime se onemogućava stvaranje i podizanje oblaka prašine koji se pod određenim atmosferskim uvjetima može proširiti izvan granica kamenoloma.

Trenutno je postavljen jedan takav mobilni uređaj u kamenolomu, kojeg je poduzeće uzelo u najam, kako bi se utvrdilo koji od nekoliko vrsta ovakvih uređaja je optimalan za potrebe kamenoloma, nakon čega je namjera Niskogradnje da postepeno ulaže u nabavku takvih uređaja za sprečavanje emisije prašine.

Niskogradnja d.o.o. redovito poduzima mjere zaštite i sprečavanja emisija čestica prašine, aktivno prati emisiju čestica prašine i odgovorno prilagođava svoje poslovanje kako bi se emisija čestica prašine svela na najmanju moguću mjeru u okviru proizvodnih procesa. Uvođenjem novih tehnologija i uređaja za zaštitu i sprečavanje emisija čestica prašine samo potvrđujemo predanost našim prioritetima, a to su odgovorno poslovanje i suradnja s lokalnom zajednicom, očuvanje okoliša, zdravlja i sigurnosti građana grada Pregrade i zaposlenika.