Otvoreno reciklažno dvorište grada Pregrade

Novosti

 

U ponedjeljak 18. ožujka 2019. s radom je započelo reciklažno dvorište u Pregradi. Radi se o prvom realiziranom projektu za koji je Grad Pregrada dobio sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Projekt je vrijedan 1,75 milijuna kuna, koji je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda s čak 85 posto, odnosno 1,48 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU dobiven je iznos od 183.671,36 kn dok preostali iznos pokriva Grad Pregrada iz vlastitih proračunskih sredstava.

„Reciklažno dvorište služit će za namjenu da se našim sugrađanima omogući zbrinjavanje otpada na jedan kvalitetan način, a da bi građani znali kako koristiti dvorište, u suradnji s Općinom Krapinske Toplice ostvareno je i pravo na sufinanciranje edukacijskih aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom te uskoro kreće niz aktivnosti kojima će se pokušati još više osvijestiti građane za brigu o okolišu“, rekao je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Reciklažno dvorište smjestilo se na adresi Vrhi Pregradski 23, kraj prostora gdje se održava izložba stoke i konja Krapinsko-zagorske županije, a prostire se na površini od 1630 četvornih metara, od čega je površina ograđenog dijela 965 četvornih metara. Reciklažnim dvorištem upravlja društvo Niskogradnja d.o.o.., a u okviru reciklažnog dvorišta, osigurat će se i tzv. “kutak ponovne uporabe“, u koji građani mogu donijeti stvari koje njima više ne trebaju, a koje drugi građani mogu uzeti za daljnju upotrebu.

Time je Grad Pregrada ispunio svoju zakonsku obvezu sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadu. U 26 postavljenih spremnika moći će se odložiti ambalaža od papira i kartona, ambalaža od metala, staklenu ambalaža, plastika i tekstil, glomazni i problematični otpad, baterije i akumulatore, jestiva ulja i masti, boje, deterdžente, lijekovi, električna i elektronička oprema te građevni otpad iz kućanstva do 200 kilograma. Reciklažno dvorište radit će tri dana u tjednu, u zimskom i ljetnom režimu radnog vremena, a građanima je osigurana još veću dostupnost usluge uvodeći rad reciklažnog dvorišta subotom.

„Otvaranje reciklažnog dvorišta, osim što bi trebalo smanjiti broj divljih odlagališta i količinu otpada bačenog u okoliš, trebalo bi imati pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš. Činjenica da će građani moći bez naknade odlagati navedeni otpad daje nam nadu da taj otpad više neće završavati tamo gdje mu nije mjesto i zagađivati okoliš“, istaknuo je prilikom otvorenja direktor Niskogradnje Pregrada Marijan Peer.

Uslugu reciklažnog dvorišta moći će koristiti fizičke osobe, uz predočenje osobne iskaznice, dok ga pravne osobe ne mogu koristiti. Svako domaćinstvo poštom je primilo brošuru koja će služiti kao uputstvo o načinu razvrstavanja otpada. Sve ostale informacije o vrsti i količini otpada moći će se dobiti od službene osobe u reciklažnom dvorištu na broj telefona 049/376-126 te putem e-maila ana.znidarec@niskogradnja.hr.

Inače, gradnja reciklažnog dvorišta  započela je u srpnju 2018. godine, a radove je izvodila tvrtka Geotehnika d.o.o., dok je u opremanju sudjelovala tvrtka Tehnix.

Više informacija o reciklažnom dvorištu možete dobiti na linku: http://reciklazno-dvoriste.niskogradnjapregrada.hr/