PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – ARHEOLOŠKI LOKALITET

Novosti
Na području kamenoloma Pregrada II, na položaju Kunagora-Japica, otkriveno je dosad nepoznato arheološko nalazište. Do otkrića nalazišta došlo je slučajno, donacijom predmeta arheološke starosti Muzeju grada Pregrade od strane fizičke osobe i navođenjem lokacije na kojoj su ti predmeti pronađeni. Preliminarnim pregledom lokacije od strane ravnatelja muzeja, pronađeno je još pokretnih arheoloških nalaza koji su potvrđivali navode donatora. Muzej grada Pregrade o nalazima je odmah obavijestio Niskogradnju d.o.o. koja je odmah obustavila sve radove na predmetnoj lokaciji i uputila dopis te zatražila postupanje nadležnog Konzervatorskog odjela u Krapini Ministarstva kulture i medija. Djelatnik Konzervatorskog odjela u Krapini obavio je terenski izvid predmetne lokacije i sastavio izvješće o pronađenim arheološkim nalazima. Izvidom je utvrđeno postojanje arheološkog lokaliteta na području koje svojim sjevernim dijelom ulazi u koncesijsko polje kamenoloma Pregrada II, dok je južni dio izvan koncesijskog polja. Pokretne arheološke nalaze, pohranjene u Muzeju grada Pregrade, čine predmeti karakteristični za naseobinske lokalitete, a na temelju analogija s dosad poznatim nalazima koji su pronađeni na drugim srodnim nalazištima, lokalitet se preliminarno okvirno datira u prapovijesno i u antičko (rimsko) razdoblje.
Na temelju izvješća Konzervatorski odjel u Krapini je po službenoj dužnosti donio rješenje o obustavi radova na vršnom dijelu područja iskopa na eksploatacijskom polju kamenoloma Pregrada II te na pristupnim putovima toj zoni, do završetka zaštitnih arheoloških istraživanja na navedenom prostoru, a za arheološki lokalitet Kunagora-Japica pokrenut je postupak preventivne zaštite.
Niskogradnja d.o.o. je radove na koncesijskom polju – u dijelu koji se dotiče arheološkog nalazišta obustavila i prije saznanja o možebitnom postojanju arheološkog lokaliteta, koji je u međuvremenu potvrđen od strane djelatnika Konzervatorskog odjela u Krapini te na temelju rješenja nadležnog konzervatorskog odjela provodi zaštitne mjere do početka arheoloških istraživanja.
UPRAVA