PRIOPĆENJE ZA JAVNOST – UPRAVA NISKOGRADNJE d.o.o.

Novosti

Uprava Niskogradnje d.o.o. za stambeno komunalne djelatnosti, nakon presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, kojom je potvrđena presuda Trgovačkog suda u Zagrebu od 15. srpnja 2022. godine, vezano uz spor za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevnog kamena koji se vodi od veljače 2019. godine, a kojim se nalaže tuženiku (Niskogradnji d.o.o.) isplatiti iznos od 1.014.525,07 EUR, kao i nadoknaditi tužiteljici (RH) troškove parničnog postupka u iznosu od 34.279,65 EUR sa zakonskom zateznom kamatom, daje priopćenje za javnost o ishodu sudskog spora i daljnjim raspoloživim pravnim lijekovima, poslovanju te planovima Društva u narednom periodu.

Uvodno, bitno je istaknuti da je ovakav ishod izravni rezultat naslijeđenog stanja poslovanja Društva i nesavjesnog rada prijašnjih Uprava Društva i odluke pravnih tijela se moraju poštivati, a o njihovoj kaznenoj odgovornosti, kao i posljedično same tvrtke, odluku će donijeti nadležni sud. Po utvrđivanju stvarnog stanja i utvrđivanju odgovornosti, poduzeti su svi raspoloživi koraci kako bi se šteta nastala Niskogradnji d.o.o. umanjila i kako bi Društvo nastavilo pružanje svih komunalnih usluga prema građanima i sve svoje djelatnosti kao i do sada. Navedeno je podrazumijevalo i financijski odgovorno poslovanje i uravnoteženu investicijsku politiku, kojom su se kroz godine rezervirala sredstva za eventualni nepovoljni ishod sudskog spora.

Niskogradnja d.o.o. će plaćanje naloženog iznosa glavnice izvršiti iz vlastitih sredstava, dijelom kroz spomenute rezervacije sredstava koje je akumulirala u periodu od početka spora do njegovog okončanja, a dijelom iz prihoda tekućeg poslovanja. Po potvrđenoj presudi u pregovorima s Županijskim državnim odvjetništvom postignut je dogovor da se izvrši plaćanje glavnice iznosa naknade štete. Istodobno, Društvo je pred Vrhovnim sudom RH predalo prijedlog za reviziju protiv presude Visokog trgovačkog suda RH, koji je u postupku.

Također, temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja, Društvo je predalo zahtjev nadležnom tijelu za otpis kamata na glavnicu, koji je u postupku. Plaćanje glavnice jedan je od preduvjeta za dobivanje koncesije nakon izrade dokumentacije za modernizaciju tehnološko-proizvodnog procesa, koja podrazumijeva uklanjanje postojećeg, zastarjelog stacionarnog postrojenja i nabavku nove opreme u kamenolomu, te ishođenje novih koncesijskih dozvola, odnosno ispunjenje uvjeta iz članka 20. stavka 2. točke 2. Zakona o rudarstvu (NN 56/13. do 38/23.).

Dakle, uz daljnji razvoj proizvodno-tehnološkog procesa i ishođenje nove koncesijske dozvole, Niskogradnja d.o.o. nastavlja i pravnu bitku na Vrhovnom sudu protiv ove presude, dok se ne iscrpe svi dostupni pravni lijekovi.

Ovim putem i demantiramo glasine o zatvaranju kamenoloma zbog prošlogodišnje obustave isporuke kamenih materijala u drugoj polovici godine. Kamenolom je, zahvaljujući velikom investicijskom ciklusu u građevinske radove na cestovnoj infrastrukturi i obnovi objekata, postigao rekordne količine proizvodnje i prodaje kamenog materijala i ispunio dozvoljenu kvotu eksploatacije u 2023. godini, zbog čega je definitivno obustavio daljnju isporuku krajem devetog mjeseca prošle godine.

Kamenolom u 2024. godini ponovno raspolaže novim dozvoljenim eksploatacijskim količinama, te je osigurao dovoljne količine kamenih agregata za održavanje cestovne infrastrukture Grada Pregrade i kamenog materijala za potrebe fizičkih kupaca u tekućoj godini, napose građana grada Pregrade, koji će i dalje (iako u nešto smanjenom obimu) moći maloprodajno kupovati kameni materijal iz kamenoloma. Također, kamenolom vrši redovnu isporuku veleprodajnim partnerima, onih kamenih agregata koje je u mogućnosti proizvoditi uz raspoloživu opremu. Stabilizacija proizvodnje i isporuke očekuje se polovicom godine, a vezana je uz nabavu nove opreme koja će olakšati proizvodno tehnološki proces i omogućiti puni proizvodni kapacitet kamenoloma.

Poslovanje Društva je stabilno i financijski održivo, uz punu zaposlenost – Niskogradnja d.o.o. može i dalje normalno obavljati sve svoje djelatnosti i pružati komunalne usluge građanima, izvršavati svoje obveze na temelju ugovornih odnosa te obveze prema svojim radnicima i dobavljačima.

Zaključno, Uprava Niskogradnje d.o.o. smatra da je o ovome nužno obavijestiti javnost, s obzirom da je Niskogradnja d.o.o. javna tvrtka u vlasništvu grada Pregrade, a pogotovo imajući u vidu da o navedenom nije bilo moguće davati izjave prije okončanja ovog dijela postupka.